Ændringsforslag til vedtægter for Sandager Golfklub.


Det der står med FED, er det vi ønsker ændret.


____________________________________________________

§1 stk. 1 Klubbens navn og hjemsted

Foreningens navn er Sandager Golfklub Dianalund og foreningens hjemsted er i Sorø kommune

§3 Medlemskab

Punkt 5 Personer med folkeregisteradresse mere end 100km 60 km fra Sandager Golfklub

§ Indmeldelse

Indmeldelsen sker skriftlige (efter udlevering af klubbens vedtægter). Efter accept af klubbens vedtægter som findes på klubbens hjemmeside. Medlemskab er bindende for et kalenderår fra 1. januar at regne.

§ 8 Generalforsamling

Stk 2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af 3 måneder efter regnskabsårets aflsutning.  Bestyrelsen foreslår at generalforsamlingen flyttes til november måned. Regnskabsåret flyttes til Oktober måned.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af 3 måneder efter regnskabsårets afslutning. Indkaldelse skal ske ved opslag på foreningens golfbane samt annoncering på klubbens hjemmeside (og et lokalt dagblad)
Det i parentesen forslås at udgå. med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden.

§ 9 Dagsorden ved ordinær generalforsamling

Forslag fra medlemmer skal for at kunne behandles på en ordinær generalforsamling, vare indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 1. januar.  
Det ønskes ændret til 1mdr før ordinær generalforsamlingen.

§ 10 Bestyrelses sammensætning

Stk .1 Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen, idet der årligt afgår 2 ændres til 2-3 og 3 ændres til 3-4 medlemmer. Første gang er næstformand og to bestyrelse medlemmer (der ikke er formand eller kassereren) på valg dermed er formand og kasserer på valg i ulige år startende 2013.

§ 11 Bestyrelsens Kompetencer Stk. 5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst tre (bør ændres til 4) medlemmer er til stede.